Àmbits d’actuació

Treballs de control geomètric i d’execució d’obra pública i civil; depuradores, col·lectors d’aigües residuals i conduccions d’aigua potable, vialitat i projectes ferroviaris, càlculs volumètrics de moviments de terres, rocalles i esculleres, etc. Aixecaments ‘as-built’, dels projectes constructius acabats.

  

Informació de base del territori que ens envolta, (des d’escales de detall a escales més grans), utilitzant en cada cas la tècnica més adient en funció de la seva finalitat, ja sigui topografia clàssica, GPS o restitució fotogramètrica.

 

Mitjançant l’amidament i l’estudi de límits de finques rústiques i urbanes, portem a terme projectes de delimitació, segregació, reparcel·lació i actualització de cadastre i de l’estructura de la propietat.

 

Control i estudi de deformacions i patologies en projectes d’obra nova i rehabilitació d’edificis.

 

Amb la geodèsia aplicada tirem endavant projectes diversos, com la densificació i revisió de xarxes geodèsiques locals, càlcul i transformació de sistemes de coordenades, establiment punts de recolzament, georeferenciació de xarxes de serveis, revisió de camp de cartografia i de cadastre, treballs de delimitació municipal, anivellació d’alta precisió, etc.

 

Projectes de tractament de dades gràfiques per estructurar cartografia de base i generar la connexió a bases de dades alfanumèriques.

 

Treballs de camp pels projectes de revisió i actualització del cadastre.

  

Aixecament i estat actual de façanes i edificis, ja siguin rústics o industrials, per projectes de canvi d’ús, remodelació, rehabilitació o treballs de catalogació de patologies.
Mitjançant l’ús del làser-scaner terrestre obtenim models digitals en 3D d’entorns arquitectònics, industrials, d’automoció, edificis històrics, plantes i instal·lacions petroquímiques, túnels i obres subterrànies.
En projectes de geotència i enginyeria geològica generem malles en 3D per control de deformacions de talussos, murs, cimentacions i estructures naturals.